ALGEMENE VOORWAARDEN

1-juli-16

Welkom op de website van M·A·C Cosmetics US (de "Site")

M∙A∙C Cosmetics ("M·A·C") biedt u de inhoud en diensten op de Site aan, waaronder M·A·C Pro en het M·A·C Select Loyalty Programma ("M·A·C Select ") onder voorbehoud van de volgende voorwaarden, ons privacybeleid, de M·A·C Select voorwaarden die beschikbaar zijn bij www.maccosmetics.com/macselect-terms-conditions, en eventuele andere voorwaarden en richtlijnen die u op onze site vindt in verband met bepaalde functionaliteiten, kenmerken of promoties, alsmede klantenservice, die allemaal deel uitmaken van en opgenomen zijn in deze algemene voorwaarden (genoemd “Algemene Voorwaarden”).

DE SECTIE HIERONDER, "GESCHIL" GENOEMD, BEVAT EEN CLAUSULE OVER BINDENDE ARBITRAGE EN EEN KWIJTSCHELDING INZAKE GROEPSACTIES. DEZE HEBBEN INVLOED OP UW JURIDISCHE RECHTEN. LEES DEZE AANDACHTIG.

U moet 18 jaar oud zijn of meerderjarig zijn in uw jurisdictie om een ​​aankoop te kunnen doen op onze Site. Als u jonger bent dan 18 jaar of niet meerderjarig bent in uw jurisdictie, mag u geen aankoop doen op onze Site. Als u jonger dan 13 jaar bent, mag u onze website bekijken. U mag echter geen persoonlijke gegevens aan ons verstrekken, een aankoop doen op de Site of uzelf inschrijven op de Site. Deze site is niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site, erkent u dat u deze voorwaarden heeft gelezen, begrijpt en ermee akkoord gaat, zonder enige beperking of voorbehoud. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN, KUNT U ONZE WEBSITE NIET GEBRUIKEN.

1. Privacy

We verzoeken u om ons Privacybeleid door te nemen voor meer informatie over onze persoonlijke informatiepraktijken.

2.  M∙A∙C Select

Voor de voorwaarden die van toepassing zijn op het M∙A∙C Select programma, kunt u terecht op www.maccosmetics.com/macselect-terms-conditions

3. Producten en diensten voor persoonlijk gebruik

De producten en diensten die beschikbaar zijn op de Site, en eventuele samples die wij u verstrekken, zijn uitsluitend voor persoonlijk en/of professioneel gebruik. U mag geen van de producten of diensten, of samples daarvan, die u van ons heeft gekocht of anderszins heeft verkregen, verkopen of doorverkopen. Houd er rekening mee dat we uw aankopen die u als M·A·C Pro- lid doet via de Site, bij M·A·C winkels of per telefoon bijhouden. Wij behouden ons het recht voor, met of zonder voorafgaande kennisgeving, bij volgende bestellingen van producten of diensten de hoeveelheid te annuleren of te verminderen indien deze, volgens ons goeddunken, kunnen leiden tot de schending van onze Algemene Voorwaarden.

4. Beleid en procedures met betrekking tot aankoop

Om het beleid en de procedures in te zien die betrekking hebben op bestellingen die via deze site worden geplaatst (zoals orderverwerking, verzending en afhandeling, retourneren en ruilen) klik hier.

5. Nauwkeurigheid van informatie

We proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn bij het beschrijven van onze producten op de Site; wij garanderen echter niet dat de productbeschrijvingen, kleuren, informatie of andere inhoud op de Site volkomen accuraat, compleet, betrouwbaar, actueel of foutloos is.

Deze site kan spelfouten of onjuistheden bevatten en is wellicht niet volledig of actueel. M∙A∙C behoudt zich derhalve het recht voor om fouten, onjuistheden of weglatingen te corrigeren (inclusief nadat een bestelling is geplaatst) en informatie te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving. Houd er rekening mee dat dergelijke fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen betrekking kunnen hebben op prijzen en beschikbaarheid, en wij behouden ons het recht voor om een ​​bestelling te annuleren of te weigeren op basis van onjuiste prijzen of beschikbaarheid. Excuses voor het ongemak.

6. Intellectueel eigendom

Alle informatie en inhoud die beschikbaar zijn op de Site en het uiterlijk en de uitstraling van de Site, inclusief maar niet beperkt tot handelsmerken, logo's, service marks, kenmerken, functies, tekst, afbeeldingen, logo's, knop-iconen, afbeeldingen, audio clips, data compilaties en software, en de samenstelling en organisatie daarvan (collectief "Inhoud" genoemd) is ons eigendom of eigendom van onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, partners of licentiehouders en is beschermd onder Amerikaanse en internationale wetten, waaronder wetten inzake auteursrechten en handelsmerken.

Behalve zoals wordt vermeld met betrekking tot de beperkte licenties in Sectie 7 hieronder of volgens de geldige wetgeving, mag niets van deze inhoud of van de Site worden gebruikt, gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht, gewijzigd of anderszins worden geëxploiteerd, in het geheel of gedeeltelijk, voor welk doeleinde dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

7. Beperkte licenties

Wij geven u een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot en persoonlijk gebruik te maken van de Site. Deze beperkte licentie geeft u niet het recht tot het volgende: (a) frame of frametechnieken gebruiken om de Site of een deel daarvan in te sluiten; (b) de Site of de inhoud daarvan opnieuw publiceren, overdragen, verzenden, verkopen, autoriseren of downloaden (behalve caching of indien nodig om de Site te bekijken); (c) gebruikmaken van de Site of de inhoud daarvan voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik; (d) de Site of de inhoud daarvan aanpassen, reverse-engineeren of afgeleide werken te creëren; (e) accountgegevens verzamelen ten behoeve van uzelf of een andere partij; (f) gebruik maken van meta-tags of andere "verborgen tekst" met behulp van een deel of alle Inhoud; of (g) software robots, spiders, crawlers of soortgelijke tools voor het verzamelen van gegevens, of andere activiteiten te ondernemen die een onnodige belasting kunnen leggen op onze infrastructuur. U moet, zonder wijzigingen, alle eigendomsrechtvermeldingen op de Site, toegevoegd aan of ingesloten in de Site, behouden.

Wij geven u ook een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om een ​​hyperlink naar de homepage van de Site te maken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Een website die een koppeling geeft naar de Site (i) mag deze koppelen aan, maar mag onze Inhoud niet kopiëren; (ii) mag niet impliceren dat wij deze website of de diensten of producten daarvan onderschrijven; (iii) mag geen verkeerde indruk geven van de relatie met ons; (iv) mag geen inhoud bevatten die als smakeloos, obsceen, offensief, controversieel, onwettig of ongepast beschouwd kan worden door alle leeftijden (zoals naar ons eigen goeddunken bepaald); (v) mag ons of onze producten of diensten niet op een valse, misleidende, schadelijke of anderszins aanstootgevende of afkeurenswaardige wijze voorstellen of ons associëren met ongewenste producten, diensten of adviezen; en/of (vi) mag alleen koppelen naar de startpagina van de Site, en naar geen enkele andere pagina. Wij mogen, naar eigen goeddunken, u verzoeken een koppeling naar de Site te verwijderen. Bij ontvangst van een dergelijk verzoek verwijdert u deze koppeling onmiddellijk en staakt u elke koppeling, tenzij u afzonderlijk en uitdrukkelijk schriftelijk toestemming van ons heeft om opnieuw te koppelen.

Elk ongeoorloofd gebruik van de Site en de Inhoud daarvan door u betekent de automatische beëindiging van de beperkte licenties vermeld in Sectie 7 onverminderd enige andere (rechts)middelen die onder de geldende wet van toepassing zijn of deze Algemene Voorwaarden.

8. Exclusieve toegang voor M∙A∙C Pro-leden

Sommige delen van deze site (Pro-to-Pro, Email an Artist) zijn alleen toegankelijk ​voor M·A·C Pro-leden door middel van een persoonlijke legitimatie die M·A·C Pro aan elk M·A·C Pro-lid verstrekt, in combinatie met een wachtwoord. Overeenkomstig en zonder de algemene strekking van Sectie 6 te beperken, is het ten strengste verboden uw persoonlijke ID, het wachtwoord of de inhoud van deze site met derden te delen. Om een M·A·C Pro-lid te worden en te genieten van alle voordelen van het lidmaatschap, dient het aspirantlid een ingevulde aanvraag te sturen naar M·A·C PRO-membership, 2316 Delaware Avenue, PO Box 289, Buffalo, NY 14216-2687. Aanvraagformulieren zijn online beschikbaar en bij deelnemende M·A·C-winkels.

9. Uw verplichtingen en verantwoordelijkheden

Bij de toegang tot of het gebruik van de Site dient u deze Algemene Voorwaarden en de speciale waarschuwingen of instructies voor toegang tot of gebruik van de Site na te leven. U dient altijd te handelen in overeenstemming met de wet, gewoontes en te goeder trouw. U mag geen enkele wijziging of verandering aanbrengen aan de Site of de inhoud of diensten die op deze Site verschijnen en u mag op geen enkele manier de integriteit of werking van de Site verhinderen. Zonder de algemene bepalingen of enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden te beperken, indien u uit nalatigheid of opzettelijk verzuimt de verplichtingen in deze Algemene Voorwaarden na te komen, zult u aansprakelijk worden gesteld voor alle verliezen en schade die geleden kan worden door M∙A∙C, onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, partners of licentiehouders.

10. Jouw account

Behoudens de hierboven vermelde leeftijdsbeperkingen, kunt u veel functies van de Site bekijken en gebruiken zonder te registreren, inclusief het doen van aankopen, maar om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van sommige delen van de Site, moet u mogelijk een account bij ons aanmaken. U mag een ​​account aanmaken op onze site als u ouder dan dertien (13) jaar bent. U mag zich niet registreren als u jonger dan dertien (13) jaar bent. Als u ouder dan dertien (13) jaar bent en zich inschrijft, krijgt u een e-mailadres/ gebruikersnaam en wachtwoord voor uw account. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van de vertrouwelijkheid van uw account, gebruikersnaam en wachtwoord, en voor het beveiligen van de toegang tot uw computer. Indien er sprake is geweest van onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account, dient u dit direct aan ons te melden. U bent er verantwoordelijk voor om te zorgen dat deze informatie actueel, compleet, correct en waar is. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden met uw toestemming of machtiging onder uw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord, of omdat u niet voldoende beveiliging heeft voor uw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord. Als u de Site namens iemand anders bezoekt en gebruikt, verklaart u dat u bevoegd ben om die persoon als lastgever te binden aan alle Algemene Voorwaarden die hierin zijn verstrekt. Indien u hiertoe niet bevoegd bent, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden en de aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade die wordt veroorzaakt door onrechtmatig gebruik van de Site of Inhoud die voortvloeit uit deze toegang of gebruik. U kunt te allen tijde bij ons uw online-account opzeggen.

Wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren en/of accounts te beëindigen, inclusief het M∙A∙C Pro- of M∙A∙C Select-lidmaatschap, zonder voorafgaande kennisgeving, als deze voorwaarden zijn geschonden of als we naar eigen goeddunken beslissen dat dit in het belang van M∙A∙C zou zijn.

11. Koppelingen naar derde partijen

Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van pagina's buiten onze website of voor andere websites die zijn gekoppeld naar of van de Site. Koppelingen die op de Site verschijnen zijn alleen voor uw gemak en zijn geen goedkeuring door ons, onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde bedrijven of onze partners met betrekking tot de genoemde inhoud, product, dienst of leverancier. Uw koppeling naar of van pagina's buiten de website of naar andere websites is geheel op eigen risico. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en wij garanderen niet het aanbod van, off-website pagina's of andere websites die zijn gekoppeld van of naar de Site. Evenmin aanvaarden wij verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, inhoud, producten of diensten van dergelijke pagina's en websites, inclusief, zonder beperking, hun privacybeleid en voorwaarden. Lees aandachtig het privacybeleid en de algemene voorwaarden voor alle pagina's buiten onze website en andere websites die u bezoekt.

12. Speciale kenmerken, functies en evenementen

De site kan bepaalde speciale kenmerken, functies of evenementen aanbieden (zoals wedstrijden, sweepstakes of andere aanbiedingen) die (a) onderhevig zijn aan gebruiksvoorwaarden, regels en/of beleid in aanvulling op of in plaats van deze Algemene Voorwaarden; en (b) worden aangeboden door ons of door derden. Indien dit het geval is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Als u ervoor kiest om gebruik te maken van deze aanbiedingen, gaat u ermee akkoord dat uw gebruik van deze aanbiedingen onderhevig zal zijn aan aanvullende of aparte gebruiksvoorwaarden, regels en/of beleid.

13. Inzendingen

Het is ons beleid om ongevraagde suggesties en ideeën af te wijzen. Niettegenstaande ons beleid ten aanzien van ongevraagde suggesties en ideeën, zullen wij eventuele vragen, feedback, suggesties, ideeën of andere informatie die u ons verstrekt (collectief "Inzendingen" genoemd) niet als ons eigendom en niet-vertrouwelijk behandelen. Onder voorbehoud van de voorwaarden van ons privacybeleid, door het inzenden of posten van een Inzending, verleent u ons een wereldwijd, niet-exclusief, onbeperkt, royalty-vrij, doorlopend, onherroepelijk, toegewezen recht en toestemming om de Inzending te kopiëren, gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, vertalen, publiceren, in licentie geven, verspreiden, verkopen of toewijzen op welke manier dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het geheel of gedeeltelijk kopiëren, het creëren van afgeleide werken hiervan, het verspreiden en weergeven van een Inzending in welke vorm, media of technologie dan ook, die nu bekend is of in de toekomst wordt ontwikkeld, alleen of als onderdeel van andere werken, of de Inzending te gebruiken binnen of in verband met onze producten of diensten. U erkent ook dat uw Inzending niet teruggestuurd wordt. Wij mogen uw Inzending, en eventuele ideeën, concepten of kennis die daarin bevat zijn zonder betaling van geld of andere vergoedingen, voor elk doel gebruiken, met inbegrip van, zonder beperking, de ontwikkeling, productie, distributie en marketing van producten.

Als u een Inzending indient, verklaart en garandeert u dat u de rechten op uw Inzending bezit of anderszins in uw beheer heeft. Tevens verklaart en garandeert u dat deze Inzending geen softwarevirussen, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massa-mailingen of enige vorm van "spam" bevat. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich uitgeven voor iemand of iets anders, of ons op een andere manier misleiden met betrekking tot de oorsprong van een Inzending. U gaat ermee akkoord dat u ons vrijwaart tegen alle aanspraken die voortvloeien uit of verband hebben met eventuele aanspraken op rechten van een Inzending of enige schade die voortvloeit uit een Inzending.

14. Gebruikersinhoud

Wanneer u ideeën, vragen, feedback, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, grafische elementen, afbeeldingen, video's, berichten of andere materialen ("Gebruikersinhoud") via de Site doorstuurt, uploadt, post, deelt, distribueert, reproduceert, e-mailt of op welke andere manier dan ook ter beschikking stelt (inclusief, maar niet beperkt tot het formulier “Contact opnemen met ons”), bent u geheel verantwoordelijk voor dergelijke Gebruikersinhoud. Dergelijke Gebruikersinhoud wordt beschouwd als een Inzending overeenkomstig de bovenstaande Sectie 13. Dit betekent dat alle derden partijen, en niet wij, volledig verantwoordelijk zijn voor alle Gebruikersinhoud die zij op de Site plaatsen. U gaat ermee akkoord dat u zichzelf ervan weerhoudt en anderen niet betrekt, helpt of aanmoedigt om Gebruikersinhoud te verzenden, uploaden, posten, e-mailen of anderszins beschikbaar te maken op de Site die (a) onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, agressief, treiterend, lasterlijk, vulgair, obsceen, pornografisch, smadelijk, inbreuk pleegt op iemands privacy, haatdragend, racistisch, etnisch of op een andere manier aanstootgevend is; (b) waarvoor u geen recht hebt om deze inhoud beschikbaar te stellen onder een wet of onder contractuele of fiduciaire relaties; (c) waarvan u weet dat deze onwaar, onjuist of misleidend is; (d) waarvoor u een compensatie of andere vergoeding hebt ontvangen van een derde partij; of (e) inbreuk maakt op octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van een partij. Bovendien gaat u ermee akkoord dat u geen softwarevirussen, ongevraagde of ongeautoriseerde reclame-, oproep- of promotiemateriaal, inclusief kettingbrieven, massa-mailingen of enige vorm van "spam", overbrengt, uploadt, post, e-mail of anderszins beschikbaar stelt. U stemt er voorts mee in om niet (i) uzelf voor te doen als een ander persoon of instelling, of een misleidende voorstelling te geven van uw connectie met een persoon of entiteit, met inbegrip van, zonder beperking, een vertegenwoordiger van M∙A∙C Pro of M∙A∙C vertegenwoordiger of Artiest, forumleider, gids of gastheer; ii) iemand te "stalken" of anderszins te intimideren, met inbegrip van het oproepen tot intimidatie van iemand, een derde partij in de val laten lopen of schade te berokkenen, met inbegrip van schade aan minderjarigen op welke wijze dan ook; (iii) de kopteksten te vervalsen of anderszins te manipuleren om de oorsprong van Gebruikersinhoud te verbergen; iv) opzettelijk of onbedoeld inbreuk te maken op toepassende lokale, staats-, nationale of internationale wetten; of (v) persoonlijk identificeerbare gegevens over andere gebruikers te verzamelen of op te slaan.

De gebruikersinhoud die via de Site wordt verzonden of gepost, wordt niet door ons goedgekeurd of gecontroleerd. Zodoende staan wij niet in voor de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van de Gebruikersinhoud. U begrijpt dat door gebruik te maken van de Site, u blootgesteld kan worden aan Gebruikersinhoud die beledigend, ongepast of aanstootgevend is voor u. In geen geval zullen we aansprakelijk zijn voor Gebruikersinhoud, inclusief en zonder beperking, voor eventuele fouten of weglatingen in Gebruikersinhoud, of voor het verlies of schade die u oploopt als gevolg van het gebruik van Gebruikersinhoud die door verzending, een post, e-mail of op een andere manier ter beschikking wordt gesteld via de Site. U doet hierbij afstand van alle rechten op eventuele claims jegens ons voor vermeende of feitelijke inbreuken op eigendomsrechten, rechten op privacy en publiciteit, morele rechten, en rechten van toewijzing in verband met Gebruikersinhoud.

U erkent dat we het recht hebben (maar niet de verplichting), volledig naar eigen oordeel, om te weigeren om Gebruikersinhoud te posten of te verwijderen en we behouden ons het recht voor om Gebruikersinhoud te wijzigen, samen te vatten of te wissen. Zonder de algemene geldigheid van het voorgaande of van een andere bepaling van deze voorwaarden te beperken, hebben we het recht om elke Gebruikersinhoud te verwijderen die in overtreding is met deze voorwaarden of die anderszins aanstootgevend is, en we behouden ons het recht voor om onze diensten te weigeren en/of om accounts te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, van elke gebruiker die deze voorwaarden overtreedt of die inbreuk maakt op de rechten van anderen.

M∙A∙C Pro-leden kunnen worden uitgenodigd om deel te nemen aan bepaalde speciale functies die alleen beschikbaar zijn op de Site voor M∙A∙C Pro-leden. Enkele van deze functies, bijvoorbeeld, Membervoice, vergemakkelijken de communicatie tussen M∙A∙C Pro-leden. Uw gebruik van dergelijke functies en de meegedeelde informatie is geheel op eigen risico en is onderhevig aan de voorwaarden zoals beschreven in Sectie 14. Noch M∙A∙C noch M∙A∙C Pro is aansprakelijk voor u of een andere persoon of partij met betrekking tot dergelijke functies, communicatie of het gebruik van de informatie daarin.

Wissen van Gebruikersinhoud

Als u een deel van uw openbare Gebruikersinhoud wilt verwijderen, zoals uw beoordelingen en recensies, op de Site of in verband met onze mobiele applicaties, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op MACTech@maccosmetics.com en de volgende informatie toevoegen in uw verzoek tot verwijdering: voornaam, achternaam, gebruikersnaam/schermnaam (indien van toepassing), e-mailadres dat verbonden is aan onze website en/of mobiele applicaties, uw reden voor het verwijderen van de berichten en de datum (data) van de berichten die u wilt verwijderen (als u over deze beschikt). We kunnen uw verwijderingsverzoek niet verwerken zonder deze informatie. Het verwerken van uw verzoek tot verwijdering kan tot 10 werkdagen duren.

15. Online Video

Wij bieden alleen M∙A∙C Pro-leden het gemak van Pro Video online op deze site. Als M∙A∙C Pro-lid gaat u akkoord met alle voorwaarden die betrekking hebben op uw gebruik van Pro Video online, inclusief maar beperkt tot alle gebruiksbeperkingen; bijvoorbeeld beperkte kijktijd, het niet kopiëren van de video en geen poging ondernemen om de beveiligingsfuncties te omzeilen. Pro Video is Inhoud en beschermd onder de voorwaarden van Sectie 6.

16. Kennisgeving van inbreuk op auteursrechten

Wij respecteren het intellectuele eigendom van anderen en vereisen dat gebruikers van de Sites dat ook doen. Wij handhaven ook een beleid dat ons in bepaalde omstandigheden in staat stelt om de gebruiksprivileges op de Site te beëindigen van gebruikers die herhaaldelijk intellectuele eigendomsrechten schenden. In overeenstemming met de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act, kunt u, als u meent dat materialen onder auteursrecht zijn gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt, een e-mail of schriftelijke kennisgeving sturen naar onze toegewezen vertegenwoordiger voor kennisgevingen van inbreuken, met de volgende informatie:

  • Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van het auteursrechtelijke belang dat volgens u geschonden is;
  • Identificatie van het/de auteursrechtelijke werk(en) dat/die volgens u geschonden is/zijn;
  • Een beschrijving van het materiaal dat volgens u inbreukmakend is en de locatie van dat materiaal op de Site;
  • Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het betreffende materiaal niet is goedgekeurd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent, of de wet; en
  • Een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving nauwkeurig is en dat u de auteursrechtelijke eigenaar bent of bevoegd bent om te handelen namens de auteursrechtelijke eigenaar.

 

Onze toegewezen vertegenwoordiger voor kennisgevingen inzake claims van inbreuk op copyright, is Gregg Marrazzo, Senior Vice President en plaatsvervangende General Counsel, The Estée Lauder Companies Inc., 767 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10153, Verenigde Staten. Telefoon: (212) 277-2320. E-mail: gmarrazzo@estee.com.

LET OP: BOVENSTAANDE CONTACTINFORMATIE WORDT UITSLUITEND VERSTREKT VOOR HET OP DE HOOGTE BRENGEN VAN M∙A∙C DAT ER MOGELIJK INBREUK IS GEPLEEGD OP MATERIAAL ONDER AUTEURSRECHT. ALLE ANDERE VERZOEKEN ZULLEN GEEN ANTWOORD KRIJGEN VIA DEZE WEG MAAR DIENEN VIA E-MAIL GERICHT TE WORDEN AAN ONZE GROEP VOOR KLANTENSERVICE, VIA  MACTech@maccosmetics.com

17. Disclaimer van garanties; beperking van aansprakelijkheid

DE SITE EN HAAR INHOUD EN DIENSTEN WORDEN GELEVERD "AS IS". ONZE MOEDERMAATSCHAPPIJEN, DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, GELIEERDE BEDRIJVEN, PARTNERS OF LICENTIEHOUDERS BIEDEN GEEN GARANTIES EN DOEN GEEN UITSPRAKEN, UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, IN VERBAND MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE SITE OF HAAR INHOUD OF DIENSTEN.

U STEMT ERMEE IN, DAT WIJ NOCH ONZE MOEDERMAATSCHAPPIJEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, PARTNERS OF LICENTIEHOUDERS VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN (AL DAN NIET IN CONTRACT, GARANTIE OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF VOOR NALATIGHEID) VOOR ENIGE (a) BEDRIJFSONDERBREKING; (b) VERTRAGINGEN IN TOEGANG OF ONDERBREKINGEN VAN TOEGANG TOT DE SITE; (c) NIET-GELEVERDE GEGEVENS, VERLIES, DIEFSTAL, VERKEERDE LEVERING, CORRUPTIE, VERNIETIGING OF ANDERE AANPASSING; (d) VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE IS OPGELOPEN ALS GEVOLG VAN OMGANG MET OF DE AANWEZIGHEID OP DE SITE VAN KOPPELINGEN NAAR BUITEN DE WEBSITE; (e) COMPUTERVIRUSSEN, SYSTEEMFALEN OF STORINGEN DIE ZICH KUNNEN VOORDOEN IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE SITE, INCLUSIEF TIJDENS HET VOLGEN VAN KOPPELINGEN VAN OF NAAR WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN; (f) ONNAUWKEURIGHEDEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD; OF (g) VOORVALLEN BUITEN ONZE REDELIJKE CONTROLE.

VERDER ZULLEN WIJ NOCH ONZE MOEDERMAATSCHAPPIJEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE BEDRIJVEN, PARTNERS OF LICENTIEHOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN, AL DAN NIET OP BASIS VAN CONTRACT, GARANTIE OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), VOOR EVENTUELE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSMATIGE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (INCLUSIEF VERLOREN INKOMSTEN) IN VERBAND MET DE SITE OF UW GEBRUIK DAARVAN, ZELFS ALS WE GEADVISEERD WERDEN OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN IN GEEN GEVAL ZAL ONZE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID HOGER LIGGEN DAN HONDERD AMERIKAANSE DOLLAR (USD $100,00).

U STEMT ERMEE IN DAT U GEEN CLAIMS OF ACTIES OP BASIS VAN CONTRACT, GARANTIE OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), DIE VOORTKOMEN UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE SITE OF DEZE VOORWAARDEN ZULT INDIENEN MEER DAN EEN (1) JAAR NADAT DE OORZAAK VAN DE ACTIE IN VERBAND MET DERGELIJKE CLAIM OF ACTIE ZICH HEEFT VOORGEDAAN. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER DE WEBSITE, IS UW ENIGE REMEDIE HET BEËINDIGEN VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE. WIJ HEBBEN GEEN ENKELE ANDERE VERPLICHTING, AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID JEGENS U.

18. Vrijwaring

U stemt ermee in om ons te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te houden voor elk verlies, schade of kosten, inclusief redelijke advocatenkosten die het gevolg zijn van een claim, actie of eis van een derde partij die voortkomt uit (i) uw gebruik van de Sites of de Inhoud van de Site die in strijd is met enige wet, regel, voorschrift of deze Algemene Voorwaarden, of (ii) enig deel van uw Gebruikersinhoud. U stemt er eveneens mee in om ons te vrijwaren van elk verlies, schade of kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, als gevolg van uw gebruik van softwarerobots, spiders, crawlers of gelijkaardige gegevensverzamelende en gegevensextraherende hulpmiddelen, of van een andere actie die u onderneemt die onze infrastructuur onredelijk belast.

19. Geschillen

Voor wat betreft een eventueel geschil, vordering of conflict inzake de Site, zullen alle rechten en verplichtingen en alle acties die door deze voorwaarden overwogen werden, onderworpen zijn aan de wetten van New York, alsof de voorwaarden een contract waren die volledig binnen New York werden aangegaan en uitgevoerd. ENIG GESCHIL MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN DE SITE, DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OF DE BETREKKINGEN TUSSEN DE PARTIJEN (MET UITZONDERING VAN VORDERINGEN MET BETREKKING TOT DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN M∙A∙C OF ONZE MOEDERMAATSCHAPPIJEN, DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, GELIEERDE BEDRIJVEN OF LICENTIEHOUDERS, OF KAPITAALVORDERINGEN), ZULLEN WORDEN INGEDIEND BIJ DE VERTROUWELIJKE ARBITRAGE IN NEW YORK EN U STEMT ERMEE IN OM UZELF TE ONDERWERPEN AAN DE RECHTSBEVOEGDHEID EN PROCEDURES DAARVAN. ARBITRAGE WIL ZEGGEN DAT EEN ARBITER EEN UITSPRAAK DOET OVER DE CLAIM. U HEEFT NIET HET RECHT OM EEN RECHTSZAAK AAN TE SPANNEN OF OM EEN RECHTER OF JURY EEN UITSPRAAK TE LATEN DOEN OVER DE CLAIM. UW RECHTEN TOT UITWISSELING VAN INFORMATIE VOORAFGAANDE AAN DE HOORZITTING EN HET RECHT OM EEN BEROEP AAN TE TEKENEN ZIJN BEPERKT IN ARBITRAGE. Er wordt verder overeengekomen dat elk geschil over de reikwijdte van deze arbitragebepaling en elk geschil over de vraag of een vordering arbitraal is, wordt voorgelegd aan de arbiter voor beslissing. Niettegenstaande het voorgaande, voorzover u op een of andere manier onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van onze gelieerde bedrijven, partners of licentiehouders heeft geschonden of dreigt te schenden, of we een andere reden hebben voor een aanklacht, kunnen we bij iedere rechtbank of bevoegde jurisdictie een rechterlijk bevel of elke andere passende maatregel aanvragen, en u gaat akkoord met de jurisdictie en de locatie van de rechtbank voor dergelijke doeleinden. Arbitrage onder deze overeenkomst zal uitgevoerd worden volgens de Consumer-Related Disputes Supplementary Rules die dan heersen binnen de American Arbitration Association. De toekenning van de bemiddelaar zal bindend zijn en kan voorgesteld worden als oordeel in elke rechtbank met bevoegde jurisdictie.

U gaat ermee akkoord dat de arbitrage of procedure beperkt zal zijn tot het geschil tussen ons en u als persoon, en (i) geen arbitrage of procedure zal worden samengevoegd met een andere arbitrage of procedure; (ii) er is geen recht of bevoegdheid voor enig geschil dat wordt beslecht of opgelost op basis van een groepsvordering of om procedures gerelateerd aan groepsvorderingen te gebruiken; en (iii) er is geen recht of autoriteit voor een geschil die zal worden ingediend in een vermeende vertegenwoordigende hoedanigheid namens het algemene publiek of andere personen. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U ALLEEN VORDERINGEN TEGEN ONS INDIENT IN UW PERSOONLIJKE TITEL EN NIET ALS EISER OF GROEPSLIED IN EEN VOORGENOMEN GROEPS- OF VERTEGENWOORDIGENDE PROCEDURE.

20. Instemming met het ontvangen van elektronische kennisgevingen door het posten op de Site en via e-mail

U gaat akkoord met het ontvangen van overeenkomsten, kennisgevingen, mededelingen en andere berichten (genoemd 'Kennisgevingen') waarnaar deze algemene voorwaarden verwijzen, inclusief en zonder beperking via e-mail of door het posten van kennisgevingen op deze Site. Je stemt ermee in dat alle kennisgevingen die we je elektronisch bezorgen voldoen aan elke juridische vereiste dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. Om je toestemming voor het op elektronische manier ontvangen van kennisgevingen in te trekken, moet je ons op de hoogte brengen van je intrekking van dergelijke toestemming door ons te e-mailen via MACTech@maccosmetics.com en te stoppen met je gebruik van deze Website. In een dergelijk geval zullen alle rechten die je ten gevolge van deze voorwaarden hebt gekregen, inclusief maar niet beperkt tot de beperkte licenties uiteengezet in hoofdstuk 7 hiervan, automatisch worden beëindigd. Jammer genoeg kunnen we de voordelen van deze Website niet aanbieden aan een gebruiker die niet kan instemmen met het elektronisch ontvangen van kennisgevingen.
Merk op dat deze toestemming tot het ontvangen van kennisgevingen afzonderlijk is van elke keuze die je maakt inzake het ontvangen van commerciële berichten. Uw opties inzake het ontvangen van commerciële berichten worden uiteengezet in ons privacybeleid.

21. Algemeen

Je erkent en stemt ermee in dat deze voorwaarden de volledige en exclusieve overeenkomst vormen tussen ons voor wat betreft jouw gebruik van de Website, en alle eerdere voorstellen, overeenkomsten of andere berichten overstijgen en beheersen.

We behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om deze voorwaarden gelijk wanneer te wijzigen door de aanpassingen te posten op de Website en om melding te geven van dergelijke wijziging. Eventuele wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht bij het plaatsen op de Website evenals de kennisgeving van dergelijke wijzigingen. Je verdere gebruik hierna van de Website vormt je instemming met alle op die manier gewijzigde voorwaarden. We kunnen, met of zonder voorafgaand bericht, de door deze voorwaarden toegekende rechten beëindigen. Je zal onmiddellijk elke beëindiging of andere kennisgevingen direct naleven, inclusief, zoals van toepassing, door alle gebruik van de Website stop te zetten.

Niets dat in deze voorwaarden bevat is, zal worden opgevat als het tussen ons opstellen van een agentschap, partnerschap of andere vorm van gezamenlijke onderneming. Ons nalaten om te vereisen dat je een bepaling hiervan uitvoert, zal geen effect hebben op ons volledige recht om dergelijke uitvoering gelijk wanneer daarna te vereisen, noch zal onze vrijstelling van een inbreuk van een bepaling hiervan opgevat worden of als vrijwaring beschouw worden van de bepaling zelf. In het geval dat een bepaling van deze voorwaarden niet afdwingbaar of ongeldig zou zijn onder een toepasselijke wetgeving of als dusdanig beschouwd wordt door een toepasselijke arbitragetoekenning of uitspraak van een rechtbank, zal dergelijke onafdwingbaarheid of ongeldigheid deze voorwaarden als geheel niet onafdwingbaar of ongeldig maken, maar deze voorwaarden zullen in de mate zoals mogelijk is aangepast worden, door de rechterlijke instantie, om de oorspronkelijke intentie van de partijen zo volledig mogelijk weer te geven, zoals weergegeven in de oorspronkelijke bepaling. De titels in de algemene voorwaarden zijn enkel voor jouw gemak en zullen niet gebruikt worden bij de interpretatie ervan.

Als je vragen hebt over deze algemene voorwaarden, mail ons dan via MACTech@maccosmetics.com.