REGLEMENT

MAC BLACK FRIDAY FAVORITES

ZONDER AANKOOPVERPLICHTING. Er is geen aankoop of betaling van welke aard dan ook nodig om deel te nemen of te winnen. Een aankoop verbetert uw kansen om te winnen niet. Dit online spel wordt niet gesponsord, onderschreven of beheerd door Instagram, noch is Instagram op enigerlei wijze geassocieerd met dit online spel. Door deel te nemen, erkent u dat Instagram niet verantwoordelijk is voor deze promotie en ontheft u Instagram van welke aansprakelijkheid dan ook in verband met deze promotie. U begrijpt dat u informatie verstrekt aan de sponsor en niet aan Instagram.

Volg @maccosmeticsnl op Instagram. Tag @maccosmeticsnl in jouw eigen story en deel jouw 5 Black Friday favorieten via onze MAC Black Friday Story template. De Winnaar wordt gekozen door middle van een loterij.

De criteria die we hanteren om de winnaar te beoordelen:
• Moet @maccosmeticsnl volgen
• Onze M.A.C Black Friday Story template gebruiken
• 5 favoriete producten delen
• Een openbaar profiel hebben
• @maccosmeticsnl taggen in de story

Je wint jouw 5 favoriete M.A.C. producten. Je kan deelnemen deze op Instagram tussen 20/11/2021, 10:00 en 24/11/2021, 23:59.


1. ORGANISATOR

Dit reglement vermeldt de voorwaarden voor het online spel “Black Friday Favorites” georganiseerd door de firma Estée Lauder Companies Benelux (hierna de ‘organisator’ genoemd) Estée Lauder BV, Safariweg 50, 3605 MA Maarssen, Nederland. NL0039.353.22.B01

2. DUUR VAN DE WEDSTRIJD

De wedstrijd loopt tussen 20/11/2021, 10:00 en 24/11/2021, 23:59.

3. DEELNEMERS

Iedere inwoner van Nederland, ouder dan 18 jaar mag aan de wedstrijd deelnemen, met uitzondering van medewerkers van MAC Cosmetics, evenals hun familieleden. Deelnemers aan de wedstrijd verklaren zich onvoorwaardelijk akkoord met dit wedstrijdreglement. De organisator kan op ieder moment iemand uitsluiten van deelname aan de wedstrijden die door de organisator worden georganiseerd. En dat voor een bepaalde periode en ingevolge een inbreuk op de wedstrijdvoorwaarden, misbruik, bedrog of frauduleuze deelname aan een wedstrijd.

4. AANTAL DEELNAMES

Deelname aan de wedstrijd is gratis en impliceert geen enkele aankoopverplichting. Iedere deelnemer kan slechts 1x winnen. Indien iemand onder verschillende schuilnamen deelneemt, worden al zijn of haar deelnames als ongeldig of onbestaand beschouwd. Je kan één keer deelnemen op @maccosmeticsnl.

5. WINNAARS

Er worden drie winnaars gekozen op @maccosmeticsnl. De winnaars zullen op de hoogte gebracht worden via een private message op Instagram op donderdag 25 november 2021.Elke poging tot oplichting leidt tot uitsluiting van de verdachte deelnemer. Een dergelijke beslissing is onherroepelijk. De organisatoren behouden zich het recht voor vermoedelijke fraudeurs te vervolgen.

6. PRIJZEN

De wedstrijd loopt in Nederland. Er worden 3 winnaars gekozen in totaal. Deze winnaar wint zijn/haar 5 favoriete Black Friday favorieten. Prijzen kunnen niet worden omgeruild tegen hun waarde in contanten, noch tegen andere voorwerpen, diensten of voordelen van welke aard ook. Mocht blijken dat het gebruikte profiel/profielnaam niet klopt, dan verliest de deelnemer onherroepelijk zijn of haar recht op een prijs.

7. COMMUNICATIE

Alle informatie rond de wedstrijd staat in dit reglement beschreven. Dit reglement kan eenvoudig schriftelijk worden opgevraagd bij de organisator. Voeg bij uw aanvraag een voldoende gefrankeerde en vooraf geadresseerde omslag (met de correcte adresgegevens van de deelnemer). Naast dit schriftelijk reglement en de mailtjes die de winnaars ontvangen wordt over deze wedstrijd geen enkele correspondentie (per brief, e-mail, fax of telefoon) gevoerd.

8. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR.

Wie deelneemt aan deze wedstrijd erkent en aanvaardt de karakteristieken en beperkingen van internet, met name met betrekking tot de technische prestaties, het risico op storingen en – meer algemeen – de risico’s verbonden aan het inloggen op internet en het doorsturen van informatie. De betrokken gegevens zijn niet beschermd tegen hackers, noch tegen eventuele virussen op het netwerk.
De organisator en/of het adviserend communicatiebureau kunnen dan ook geenszins aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade van welke aard ook die deelnemers kunnen oplopen ingevolge:
• Problemen door transmissies via internet,
• Het niet-functioneren van internet en/of van de gebruikte software e.a.,
• Storingen
Deelnemers moeten alle maatregelen nemen die nodig zijn om hun persoonlijke gegevens en/of de software op hun apparatuur en hun sites tegen allerhande aanvallen te beschermen. Wie aan de @MACcosmeticsnl wedstrijd deelneemt, draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid.

In geval van overmacht of onvoorziene gebeurtenissen behoudt de organisator zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen. In dat verband kan de organisator alle beslissingen nemen die zij nodig acht.

De organisator en het adviserend communicatiebureau wijzen hoe dan ook elke aansprakelijkheid af en kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor annulering, wijziging, onderbreking of uitstel van de wedstrijd in geval van overmacht en/of van omstandigheden buiten de wil van de organisator en/of het adviserend communicatiebureau om.

De organisator geeft geen enkele garantie omtrent de prijzen. De organisator en/of het adviserend communicatiebureau kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten, (on)rechtstreekse schade van welke aard ook voortvloeiend uit deelname aan deze wedstrijd of de prijsuitreiking.

9. PERSOONLIJKE GEGEVENS

De persoonlijke gegevens van de deelnemers (naam, voornaam, adres, e.a.) worden enkel ingezameld met het oog op de identificatie van de winnaars en worden na afloop van de wedstrijd enkel bewaard indien deelnemers daarvoor expliciet hun toestemming gaven via ‘opt-in’. (Artikel 2 bepaalt de looptijd van de wedstrijd, evenals de periode voor de bekendmaking van de winnaars en de uitreiking van de prijzen). Dergelijke gegevens worden enkel voor Direct Marketing gebruikt indien deelnemers daarvoor expliciet de toestemming gaven via ‘opt-in’. Deelnemers mogen hun gegevens kosteloos inkijken en wijzigen. Daartoe richten zij zich schriftelijk tot de organisator.

10. TOEPASBAAR RECHT EN JURIDISCHE BEVOEGDHEID

Dit wedstrijdreglement is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. In geschillen waarin geen minnelijke schikking kan worden getroffen, zijn uitsluitend de rechtbanken van Nederland bevoegd.

Voor meer informatie raadpleeg ons algemeen
Privacybeleid: HTTPS://WWW.MACCOSMETICS.NL/NL/NL/CONTEST-TERMS